Aanmelding

 1. Door het verzenden van de aanmelding, verplicht de deelnemer en wanneer deze jonger is dan 18 jaar de ouder/verzorger zich tot betaling van de verschuldigde kosten.
 2. Alleen volledige ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Van elke aanmelding krijgt de ouder/verzorger een afschrift ook indien de jongere zelf het formulier heeft ingevuld en verzonden.
 3. De ouder/verzorger is dan bevoegd, indien het de aanmelding van een deelnemer jonger dan 18 jaar betreft, gedurende maximaal 14 dagen of indien het moment van aanmelding en de startdatum korter is, tot vier dagen voor de startdatum de aanmelding te annuleren.
 4. Acceptatie gebeurt door Jong-Beilen Video club.
 5. Acceptatie geschiedt in eerste plaats op volgorde van aanmelding.
 6. Indien het kamp is volgeboekt, kunnen deelnemers op de wederzijds vrijblijvend op de reserve lijst geplaatst worden en wordt acceptatie mogelijk bij annulering door een andere eerder geaccepteerde deelnemer.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor tot bevoorrechte of niet acceptatie op grond van lidmaatschap van één van de bij NOVA aangesloten clubs, de leeftijd en/of de man/vrouw-verdeling;
 8. In geval van aanmelding van twee of meer deelnemers uit hetzelfde gezin, wordt er een korting van 10% voor de 2e jongere en 40% voor de 3e en volgende jongere(n) berekend.
 9. De betaling dient binnen 7 dagen na (digitaal) bericht van acceptatie of per omgaande indien het bericht van acceptatie minder dan 8 dagen voor de startdatum plaats vindt. Na ontvangst van de betaling en de acceptatie  is het de aanmelder toegestaan deel te nemen aan het kamp.
 10. Annulering is mogelijk tot 6 weken vóór de startdatum;
 11. In geval van latere annulering zijn wij genoodzaakt de volledige kampprijs in rekening te brengen.
 12. In geval van restitutie is de organisatie geen rente verschuldigd;
 13. Contante betaling op het kamp is niet mogelijk.
  De ouder/voogd kan niet van de betalingsplicht van de kampprijs plus eventuele administratiekosten worden ontslagen;
 14. De bewijslast van betaling ligt te allen tijde bij de ouder/voogd;

  Verzekering en reisdocumenten

 1. Van iedere deelnemer wordt verwacht gedurende het kamp in het bezit te zijn van een zorg- en aansprakelijkheidsverzekering
 2. Deelnemers zijn verplicht gedurende het kamp in het bezit te zijn van geldig identiteitspapier;
 3. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zorgpas of een bewijs voorzien van polisnummer en naam van verzekeraar.
 4. Jongeren vanaf 18 jaar zijn persoonlijk aansprakelijk voor het al of niet opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel aan derden.
 5. Medicijn gebruik tijdens het kamp is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 6. In geval van gebruik, bezit of levering van drugs door een deelnemer tijdens het kamp volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 7. De ouder/voogd van een deelnemer jonger dan 18 jaar zal van een besluit tot verdere uitsluiting van deelname op de hoogte worden gebracht en is verplicht er zorg voor te dragen dat de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, de kamplocatie kan verlaten;
 8. In het geval van een beslissing tot uitsluiting van deelname vindt geen restitutie van kampgeld plaats. Eventuele kosten gemaakt voor de veilige terugkeer van de deelnemer en/of overige kosten zullen in rekening worden gebracht;
 9. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen gedurende het kamp;
 1. De organisatie accepteert alleen aansprakelijkheid voor zover de Nederlandse wet die bepaalt en waarvoor de organisatie een WA verzekering heeft afgesloten. Het bedrag voor aansprakelijkheid kan de verzekerde som niet overstijgen.
 2. Indien door overmacht bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden dan is de organisatie niet gebonden aan enige restitutie.

  Minimale deelname

 3. De organisatie behoudt zich het recht voor tot annulering van een kamp in geval van een tekort aan aanmeldingen of staf tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het betreffende kamp;
 4. In de situatie zoals bedoeld in artikel 26 zullen de betreffende deelnemers schriftelijk of per E-mail op de hoogte worden gesteld en vind volledige restitutie van reeds gedane betalingen plaats;

  Persoonlijke gegevens

 5. De organisatie bewaart uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden en zal deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden;
 6. De organisatie behoudt zich op ieder moment het recht voor tot uitsluiting van deelname zonder restitutie van kampgeld als persoonlijke gegevens over diëten en/of lichamelijke en/of mentale uitdagingen ontbreekt en/of onjuist blijkt;
 7. De organisatie mag op kamp gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor informatieve of promotionele doeleinden van de organisatie. Uitgezonderd gemaakte opnamen die nadrukkelijk het individu in beeld brengen en waarop geen relatie zichtbaar is met kampactiviteiten (portretrecht).

  Discriminatie en ongewenste intimiteiten

 1. De organisatie hanteert strikte normen omtrent betamelijk en onbetamelijk gedrag;
 2. Discriminatie op welke grond dan ook of ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 3. De organisatie stelt alles in het werk om voor iedereen een veilige, betrouwbare omgeving te realiseren;
 4. In geval van ervaringen die strijdig zijn met art 33 kan de deelnemer zich direct wenden tot de kampleiding.

  Definities

 • Filmkamp: Het geheel van activiteiten om een aantal dagen achtereen mensen bij elkaar te hebben die met elkaar in een boeiende en gezellige omgeving zich bezig houden met de technische en creatieve ontwikkeling op het terrein van film maken en camerabediening.
 • Startdatum: de datum waarop het kamp begint
 • Einddatum: de datum waarop het kamp eindigt
 • Kampperiode: De startdatum vanaf het tijdstip waarop de jongere arriveert tot de einddatum waarop de jongere het kampverlaat.